เกริ่นนำ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แสดงผลงานนักเรียน จากการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
โดยครูวีระศักดิ์ พัทบุรี รงเรียนสตูลวิทยา


จากประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาสร้างสรรค์เรื่องราวไอทีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านไอที คู่กับจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ในทางที่เหมาะสมและเน้นระเบียบวินัยในห้องเรียน เพื่อเป็นเยาวชนยุคใหม่ที่มีคุณภาพ คือ "เป็นคนที่มีความรู้ด้านไอทีและมีระเบียบวินัย"


จากผลการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีควบคู่กับการฝึกระเบียบวินัยให้นักเรียน

เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ระดับหนึ่ง ก็ถือว่านักเรียนทุกคนที่จบไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และด้วยเพราะช่วงเวลาน้อยนิด ในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน

จึงได้ผลงานที่เป็นร่องรอยของการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน ตามสภาพจริง

 

แต่ก็เป็นผลงานที่นักเรียนทุกคนทุ่มเทความตั้งใจและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งตั้้งแต่ทำการสอนมาก็แน้นให้นักเรียนสร้างชิ้นงานและฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน จึงได้จัดทำเว็บไซต์ รวบรวมผลงานนักเรียนบางส่วนมาเผยแพร่และเป็นแนวทางในการพัฒนการเรียนการสอนและ ปรับปรุงชิ้นงานให้สมบูรณ์ต่อไป

 

หวังว่าเว็บไซต์นี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจ.

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี