ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุกัญญา ใจตรง

ชั้นม.6 เลขที่29

เลขประจำตัวนักเรียน 28355

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 


: su_jaitrong@hotmail.com

 

: https://www.facebook.com/sukanya.jaitrong

 

 

เว็บไซต์นี้เป็น่สวนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Cute Plant Dancing Kaoani