ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว
(Welcome to my Wedsite)

...........................................................................................................................

กรุณาเลือกรายการ
(Please choose Menu)

ประวัติส่วนตัว(ภาษาไทย)
About Me (In thai)

ประวัติส่วนตัว(ภาษาอังกฤษ)
About Me (In English)

ตารางสอน
My Table in 1/2013

เพลงที่ชื่นชอบ
My Favorites Song

......................................................................................................................................................................................................................

เว็บไซต์นี่้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวเสาวณีย์ ชำนาญเพาะ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 32

เลขประจำตัว 28403

email Sao.saowanee2538@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/saowanee.chumnanpo

Website counter

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล