เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 
 

 

 

 

 

 


นายบุญฤทธิ์ อินทสระ
เลขที่ 8 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เลขประจำตัว 28496

E-mail : bnbnbnbn2008@hotmail.com
Facebook : บุญฤทธิ์ อินทสระ

 


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 


กรูณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว(ภาษาไทย)

ประวัติส่วนตัว(ภาษาอังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ