Thanachai Benzalaman

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์


รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

นาย ธนชัย เบ็ญสลาหมัน ชั้น ม.6/1 เลขที่ 4
เลขประจำตัวนักเรียน 28511

e-mail tanachai_2012@hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล