*
*
*

 

 

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

ครู วีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายกตัญญู อังสุภานิช

ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Email: sniperkla@hotmail.com

facebook: https://www.facebook.com/katanyoo61

 

ติดต่อได้ที่

..........................................................................................................................................................................................

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter