กรุณาเลือกรายการ

 


ประวัติส่วนตัว(ภาษาไทย)


ประวัติส่วนตัว(ภาษาอังกฤษ)


ตารางสอน


เพลงที่ชอบ

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาว ววรรณิศา พงหลง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 24


เลขประจำตัว 28574

e-mail : babyrkk@gmail.com

facebook : www.facebook.com/soree.intangible

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 


 


Winnie The Pooh Glitter Winnie The Pooh Glitter