จำนวนผู้เข้าชมรหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

นางสาววรานันท์ สง่าบ้านโคก ชั้น ม.6/1 เลขที่ 26


เลขประจำตัว 28602


E-mail: fd-38@hotmail.com


Facebook.com: Waranan Fada


Twitter: Waranan_Fada


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล