ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
28535
นายกตัญญู    อังสุภานิช
ม.6/1
84
4
2
28538
นายจัตุรงค์    พรมโสภา
ม.6/1
88
4
3
28542
นายวัสวัตต์ ธัญพัฒน์ชัยกุล
ม.6/1
81
4
4
28511
นายธนชัย    เบ็ญสลาหมัน
ม.6/1
81
4
5
28796
นายธนวิชภ์    ยังพลขันธ์
ม.6/1
80
4
6
28545
นายธนาธิป    จันทร์มี
ม.6/1
88
4
7
30135
นายนัสรุลเลาะห์    เจ๊ะยะหลี
ม.6/1
80
4
8
28496
นายบุญฤทธิ์    อินทสระ
ม.6/1
81
4
9
28498
นายเฟาซาน    ปังแลมาเส็น
ม.6/1
82
4
10
28374
นายวิทวัส    จาบัง
ม.6/1
80
4
11
28422
นายอรุณ    แก้วจันทร์
ม.6/1
82
4
12
28555
นายพิธิวัฒน์    หมาดโหยด
ม.6/1
85
4
13
28512
นายอิสรา    โสะเต่ง
ม.6/1
84
4
14
28589
นางสาวกาญดา    จุลพงศ์
ม.6/1
80
4
15
28562
นางสาวจิตติมา    อารามรมณ์
ม.6/1
85
4
16
28564
นางสาวชญานี    พัชรวโรภาส
ม.6/1
85
4
17
28520
นางสาวนัฐญา    อาดำ
ม.6/1
78
3.5
18
28568
นางสาวธัญพิชชา    บัวเพชร
ม.6/1
78
3.5
19
28479
นางสาวปนัดดา    ศิริมุสิกะ
ม.6/1
80
4
20
28569
นางสาวปริยาภัทร    บุญเเก้ว
ม.6/1
80
4
21
28571
นางสาวพัชรินทร์    สะอาด
ม.6/1
81
4
22
28526
นางสาวรัตกานต์    ยี่สุ้นแสง
ม.6/1
80
4
23
28396
นางสาวเรวดี    โดดดี
ม.6/1
80
4
24
28574
นางสาววรรณิศา    พงหลง
ม.6/1
81
4
25
28601
นางสาววรัญญา    โดยพิลา
ม.6/1
80
4
26
28602
นางสาววรานันท์    สง่าบ้านโคก
ม.6/1
90
4
27
28605
นางสาวศรัณยา    สารบัญ
ม.6/1
82
4
28
28484
นางสาวศิริกัญญา    ชวนคิด
ม.6/1
81
4
29
28355
นางสาวสุกัญญา    ใจตรง
ม.6/1
80
4
30
28486
นางสาวสุดารัตน์    องศารา
ม.6/1
80
4
31
28356
นางสาวสุทัศนาภรณ์    สมบูรณ์ประเสริฐ
ม.6/1
78
3.5
32
28403
นางสาวเสาวณีย์    ชำนาญเพาะ
ม.6/1
80
4
33
28579
นางสาวปัญญารัตน์    ฤทธิไพโรจน์
ม.6/1
85
4
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]

จำนวนครั้งเข้าชม