ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
30136
นายจุติพล    แซ่ลี้
ม.6/2
80
4
2
28582
นายเจตน์ปกรณ์    ลาทัพ
ม.6/2
80
4
3
28409
นายชยพล    มาช่วย
ม.6/2
80
4
4
28048
นายทิวัตถ์    ชูช่วย
ม.6/2
74
3
5
28586
นายนพดล    ยามาสา
ม.6/2
74
3
6
30137
นายประหยัด    ขอบเวชน์
ม.6/2
80
4
7
28455
นายวัชรพงศ์    คงคำขวัญ
ม.6/2
74
3
8
28332
นายสมเจตน์    ยาโกบ
ม.6/2
75
3.5
9
28553
นายสุทธิพร    สุขสุวรรณ์
ม.6/2
84
4
10
28460
นายสุริยา    โต๊ะลาวัล
ม.6/2
80
4
11
28588
นางสาวกนกพร    เพชรฤทธิ์
ม.6/2
80
4
12
30138
นางสาวคอดีย๊ะ    อาดำ
ม.6/2
73
3
13
28563
นางสาวเจษฎาวดี    สลิมิน
ม.6/2
86
4
14
28591
นางสาวชนกคนางค์    ไทรทอง
ม.6/2
88
4
15
28298
นางสาวโซฟียา    ดำสุด
ม.6/2
74
3
16
28593
นางสาวดาวฤดี    สุวรรณ
ม.6/2
80
4
17
28476
นางสาวนุชจรีย์    แดหวามาลัย
ม.6/2
74
3
18
28521
นางสาวเบญจมาส    ขุนปาน
ม.6/2
80
4
19
28570
นางสาวปาจรีย์    อำไพ
ม.6/2
75
3.5
20
28524
นางสาวเพ็ญยาลักษณ์    ไชยภักดี
ม.6/2
87
4
21
28595
นางสาวฟารีดา    หับยูโซ๊ะ
ม.6/2
81
4
22
28596
นางสาวมยุรา    สมัด
ม.6/2
76
3.5
23
28572
นางสาวมาเรียม    อาดตันตรา
ม.6/2
82
4
24
28599
นางสาวรัชฏาพร    สุวรรณ
ม.6/2
80
4
25
29299
นางสาววรนันทน์    สิทธิชัย
ม.6/2
78
3.5
26
28481
นางสาววรรณวิสา    แซ่ลิ่ม
ม.6/2
78
3.5
27
28557
นางสาววริศรา    เพชรแก้ว
ม.6/2
78
3.5
28
28529
นางสาวสิรินทิพย์    เลพล
ม.6/2
88
4
29
28576
นางสาวสุนิสา    กล่ำมาศ
ม.6/2
76
3.5
30
28532
นางสาวสุนิสา    ชุมประยูร
ม.6/2
78
3.5
31
28577
นางสาวสุภาพร    เอียดเฉลิม
ม.6/2
78
3.5
32
30233
นางสาวอนิตา    หมีนกาด้า
ม.6/2
80
4
33
30140
นางสาวอัสม๊ะ    อุสนุน
ม.6/2
80
4
34
28490
นางสาวฮัซนาอ์    โดยพิลา
ม.6/2
78
3.5
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]