ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
28491
นายเกียรติชัย    ปราบณรงค์
ม.6/3
78
3.5
2
28581
นายจิระพงษ์    พรหมจรรย์
ม.6/3
75
3.5
3
30141
นายเจตนิพัทธ์    ศรีเมือง
ม.6/3
78
3.5
4
28543
นายธนกานต์    พลสิทธิ์
ม.6/3
78
3.5
5
30143
นายวัยวุฒิ    ทิพย์กองลาศ
ม.6/3
78
3.5
6
28502
นายวุฒิชัย    เรืองสุข
ม.6/3
78
3.5
7
30144
นายสุทธิรักษ์    มณีรักษ์
ม.6/3
78
3.5
8
30145
นายอุสมาน    ขยันดี
ม.6/3
82
4
9
28558
นางสาวกนกวรรณ    สิริภูวดล
ม.6/3
88
4
10
30146
นางสาวกนกวรรณ    เพ็ชร์เนียม
ม.6/3
78
3.5
11
30147
นางสาวกมลชนก    เย็นจรัล
ม.6/3
80
4
12
30148
นางสาวกสมา    อาดำ
ม.6/3
80
4
13
28428
นางสาวกัลยามาศ    แก้วประเสริฐ
ม.6/3
75
3.5
14
28515
นางสาวจันทิมา    สะดน
ม.6/3
80
4
15
28430
นางสาวชนกานต์    บัวชู
ม.6/3
80
4
16
28565
นางสาวชนิภรณ์    ณ สงขลา
ม.6/3
80
4
17
28519
นางสาวนวลอนงค์    ส่องช่วย
ม.6/3
82
4
18
28342
นางสาวนาเดียร์    เจ๊ะบา
ม.6/3
82
4
19
30149
นางสาวน้ำฝน    เพ็งจันทร์
ม.6/3
78
3.5
20
30150
นางสาวนิภาวรรณ    คงสวัสดิ์
ม.6/3
74
3
21
30151
นางสาวนุสรียา    เบญญคุปต์
ม.6/3
75
3.5
22
28437
นางสาวเนตรธิดา    ย่องหิ้น
ม.6/3
75
3.5
23
28594
นางสาวพัณณิตา    พิกุล
ม.6/3
80
4
24
30152
นางสาวมารียัม    กิมเอ๊ะ
ม.6/3
79
3.5
25
28397
นางสาววชิราภรณ์    เกลี้ยงคง
ม.6/3
80
4
26
30153
นางสาววรรณา    แก้วสลำ
ม.6/3
78
3.5
27
28351
นางสาววิริญา    ปะดูกา
ม.6/3
80
4
28
28604
นางสาวศรัญญา    นุ้ยมา
ม.6/3
80
4
29
28603
นางสาวศรัญญา    บาหลัง
ม.6/3
79
3.5
30
30155
นางสาวศิริรัตน์    นวลจันทร์
ม.6/3
75
3.5
31
28446
นางสาวสุกัญญา    รักฤทธิ์
ม.6/3
85
4
32
28608
นางสาวสุธิตา    จิตต์หลัง
ม.6/3
78
3.5
33
30157
นางสาวสุธิตา    โสรัตน์สะ
ม.6/3
80
4
34
30158
นางสาวสุธีนี    โพธิแสง
ม.6/3
80
4
35
28358
นางสาวเสาวลักษณ์    เตชะวรรณโต
ม.6/3
74
3
36
28610
นางสาวอรทัย    ปานเล่ห์
ม.6/3
74
3
37
30159
นางสาวอัญชณา    เพ็ชเนียม
ม.6/3
78
3.5
38
30160
นางสาวอาภรณ์    พูลแก้ว
ม.6/3
77
3.5
39
28614
นางสาวณัฐณิชา นัทธี
ม.6/3
78
3.5
40
28578
นางสาวอภิญรัตน์    อินสะโร
ม.6/3
78
3.5
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]