ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว
ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 1/2556


เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป้นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโทโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาววรรณา พันธ์ประสงค์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 23
เลขประจำตัว 28350

E-mail: ann_o_bas@hotmail.co.th

Facebook: www.facebook.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

Website counter