ตารางเรียนชั้น ม.6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1
2
3
4
5
6
7
8
9
08.30-09.20
09.30-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
12.00-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00

วันจันทร์

ว30225
มยุรี
423

พ33101
อนิรุทธิ์
สุข.1

อ33101
ฉวีวรรณ
332

ศ33101
จินดาวรรณ
ศ.2

เสริมภาษา
Megga
413

ค33201
ทศพล
221

วันอังคาร

เลือกภาษา
จีน/มลายู
313/314

อ33203
วิไล
สุข.2

อ33203
วิไล
สุข.2

I30903
พัชราภรณ์
424

ส33101
ณูรไอนี้
316

ค33201
ทศพล
221

แนะแนว
เมทนี
323

ศาสนา
อับดุล/ศิรประภา

วันพุธ

ว30245
จิรวรรณ
413

ว30205
จิรวรรณ
413

ว30205
อาบีบ๊ะ
423

ว30205
อาบีบ๊ะ
423

ง33102
วีระศักดิ์
123

ง33102
วีระศักดิ์
123

ค33201
ทศพล
236
วันพฤหัสบดี

ค33101
ทศพล
221

เสริมภาษา
Megga
333
อ33101
ฉวีวรรณ
332
ส33101
ณูรไอนี้
316

ง33101
ญาณกวี

ว30205
จิรวรรณ
413

กิจกรรม
ชุมนุม

วันศุกร์
ว30205
อาบีบ๊ะ
423

จริยธรรม
หอประชุม

ว30225
มยุรี
423

ว30225
มยุรี
423

ท33101
ปิยนันท์
213

ท33101
ปิยนันท์
213

อ30205
Peter
332