กรุณาเลือกเมน

ประวัติส่วนตัว


ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556


เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ ครูวีระศักดิ์ ทัพบุร

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว กัญญา สุวรรคีรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เลขทีี่ 9

เลขประจำตัวนักเรียน 28427

E-mail : s-kunya@hotmail.com

: https://www.facebook.com/s.kunya

Website counter