1

 

กรุณาเลือกเมณู

ประวัติส่วนตัว

1

ตารางสอนภาคเรียนที่1/2556

1

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

1

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

1

1

 

12

1

 

1

 

1

 

ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ จันทศรีราช ชั้น ม.6/4 เลขที่ 30 เลขประจำตัว 28487

 

อีเมล์ saowalak89@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/saowalak.janthasrirach

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

111

 

Website counter