ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 1/2556เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ้งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวเกวลิน คงพรหม
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 10
เลขประจำตัว 28513

E-mail : keazaza555@hotmail.com

facebook : www.facebook.com

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

 

 

Website counter