Website counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556
เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นายชวนันท์ สุภเร ชั้น ม.6/4 เลขที่ 1 เลขประจำตัว 28540

อีเมล์ : chavanan_010@hotmail.com

facebook : https://www.facebook.com/au.bots

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล