ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนู

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียนมัธยมศึกษา 6/4

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

ครู วีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายธนากร กฤษณพันธ์ชั้น ม.6/4 เลขที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

Website counter