Website counter

ยินดีต้อนรับเข้สสู่เว็บเข้าสู่ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอคุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายสุชาติ ตั้งธนาบดี เลขที่ 4ม.6/4 เลขประจำตัว 30163

อีเมล์ : suchat-za@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/suchat.tangtanabodee?ref=tn_tnmn

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทบา อ.เมือง จ.สตูล