ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556
เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

เสนอ

คุณครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นายอดิศร รักษาสุระสาร เลขที่ 5 เลขประจำตัว 30164

E-mail newinthe_end@hotmail.com

เยี่ยมชมได้ที่https://www.facebook.com/thevongoa.familia

 

Website counter