Website counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตั

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายอรรถพล ดาจิ ชั้น ม.6/4เลขที่6เลขประจำตัว30165

อีเมลล์ cocacola_san@hotmail.com

facebook https://www.facebook.com/san.xshot

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล