Website counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

ระหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

เสนอครู วีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ประเมินตนเอง

ชื่อ นายอิศรา ขาวเขาใคร ชั้น ม.6/4 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 30166

E-mail : Anut09thekop@hotmail.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/itsara.khawkhaokrai?ref=tn_tnmn

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูวิทยา อ.เมือง จ.สตูล