ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556
เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ท 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวจินตนา สงเอียด ชั้น ม.6/4 เลขที่ 12 เลขประจำตัว 30168

อีเมลล์ Jintana_14760@hotmail.com


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter