จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6 /4

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ : นางสาวธัญชนก ทองช่วย ชั้น ม. 6/4 เลขที่ 17

เลขประจำตัว30171

อีเมล์ Thanchanok-1707@hotmail.com

facebook : https://www.facebook.com/KAD.LOVE.EM

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ.สตูล