ยิดีต้รัข้สู้เว็ต์วัติส่ตั

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่1/2556

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวมารีหยำ แซะอาหลำ

เลขที่ 21 เลขประจำตัว 30173

อีเมล์ mareeyam_za@hotmail.com

facebook : www.facebook.com/มารีหยำ เเซะอาหลำ

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษาที่2556

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

 

Website counter