กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว


ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556


เพลงที่ชื่นชอบ เพลง รักเธอ 24 ชั่วโมง


เว็บไซต์นี้เป็ส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5

 

เสนอ
คุรครู วีระสักดิ์ ทัพบุรี


จัดทำโดย

 

 

 


 

 

 

 

นางสาว รัตนากร สุวรรณรัตน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เลขที่ 22


เลขประจำตัวนักเรียน 3
0174

E-mail : onion_ninja@hotmail.com

https://www.facebook.com/onion.ninja

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2256
โรงเรียนสตูลวิทยา

Website counter