เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

นางสาวสุพัตรา สันหลัง ชั้นม.6/4 เลขที่29 เลขประจำตัว 30178

อีเมลล์ nongnamfon_14589@hotmail.com

Facebook https://www.facebook.com/nnamfoniiz.RF

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล