Website counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกเมนู

ประวิติส่วนตัว

ตาราางสอนภาคเรียนที่1 /2556

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ประเมินตนเอง

ชื่อ นางสาวเรวดี ชูทอง ชั้น ม. 6/4 เลขที่ 35 เลขประจำตัว 30421

อีเมล์ mak290437@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004474482239#!/profile.php?id=100004474482239

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล