ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
28540
นายชวนันท์    สุภเร
ม.6/4
   
2
28544
นายธนากร    กฤษณพันธ์
ม.6/4
   
3
30162
นายวุฒิภัทร    ม่าหมูด
ม.6/4
   
4
30163
นายสุชาติ    ตั้งธนาบดี
ม.6/4
   
5
30164
นายอดิศร    รักษาสุระสาร
ม.6/4
   
6
30165
นายอรรถพล    ดาจิ
ม.6/4
   
7
30166
นายอิศรา    ขาวเขาใคร
ม.6/4
   
8
28559
นางสาวกนิษฐา    นิสะนิ
ม.6/4
   
9
28427
นางสาวกัญญา    สุวรรคีรี
ม.6/4
   
10
28513
นางสาวเกวลิน    คงพรหม
ม.6/4
   
11
28429
นางสาวคัทยวรรณ    ศรีสุวรรณ
ม.6/4
   
12
30168
นางสาวจินตนา    สงเอียด
ม.6/4
   
13
28516
นางสาวจุฬาวรรณ    จิตต์ภักดี
ม.6/4
   
14
28566
นางสาวฑิญาดา    ลิ้มวัฒนะ
ม.6/4
   
15
28517
นางสาวณัฐกาญ    พบพาล
ม.6/4
   
16
28387
นางสาวตัสนีม    ทิ้งน้ำรอบ
ม.6/4
   
17
30171
นางสาวธัญชนก    ทองช่วย
ม.6/4
   
18
30172
นางสาวนงลักษณ์    สุพันติ
ม.6/4
   
19
28340
นางสาวนัจญามีย์    อาหน่าย
ม.6/4
   
20
28480
นางสาวมาริษา    ไชยรักษ์
ม.6/4
   
21
30173
นางสาวมารีหยำ    แซะอาหลำ
ม.6/4
   
22
30174
นางสาวรัตนากร    สุวรรณรัตน์
ม.6/4
   
23
28350
นางสาววรรณา    พันธ์ประสงค์
ม.6/4
   
24
30175
นางสาววริศรา    อะสันสุข
ม.6/4
   
25
28483
นางสาววันเพ็ญ    วงแหวน
ม.6/4
   
26
28353
นางสาวศศิธร    บรรณา
ม.6/4
   
27
28308
นางสาวสุดารัตน์    หนูชูสุก
ม.6/4
   
28
30177
นางสาวสุนิตา    เหมรา
ม.6/4
   
29
30178
นางสาวสุพัตรา    สันหลัง
ม.6/4
   
30
28487
นางสาวเสาวลักษณ์    จันทศรีราช
ม.6/4
   
31
28609
นางสาวอภิสรา    สืบสม
ม.6/4
   
32
30180
นางสาวอลิษา    หมาดมานัง
ม.6/4
   
33
28611
นางสาวอัญชนา    กัญจนกาญจน์
ม.6/4
   
34
28560
นางสาวกิตติมา    จันทร์เกื้อ
ม.6/4
   
35
30241
นางสาวเรวดี    ชูทอง
ม.6/4
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]