ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

...................................

เว็บไซต์นี้ส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอ คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางาสาวกรกช บัวพรม ชั้น ม.6/5 เลขที่ 8

E-mai : l korakod_37@hotmail.com

Facebook : Lookoy Zii

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล