ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชืนชอบ

.........................................................

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวสุดารัตน์ ทวนทอง ชั้น ม.6/5 เลขที่27 เลขประจำตัว 28265

E-mail: may_f821@hotmail.com

Facebook: look may'z

 

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล