WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOM

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

เสนอ

คุณครูครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นางสาวสุกัญญา เกษา เลขที่ 25 ชั้น ม.6/5

e-mail mai.1671@hotmail.com

facebook Sukanya Kesa

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล