ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ ประวัติสวนตัว

ประวัติสวนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

--------------------

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง3201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พันบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายกฤตินาถ หนูหมาด ชั้น 6/5 เลที่ 1 เลขประจำตัว 30181

E-mail krittinat3.2.1@hotmail.com

Facebook nadis numard

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล