Welcome To My HomePage

 

ประวัตส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายจีรศักดิ์ ทองด้วง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / เลขที่

E-Mail stepupza02@hotmail.com

Facebook : Jeerasak Tonguong

ถาคเรียนที่ ปีการศึกษา

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล