ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6

เสนอครูรวีศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวโรสลีนา พรหมลค้าย เลขที่ 22 เลขประจำตัว 30194

E-mail : rosleena_32@hotmail.co.th

Facebook : Rosleena Promkhlai

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียน สตูลวิทยา