ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวสุดารัตน์ มูหะหมัด ชั้น ม.6/5 เลขประจำตัว 30196

E-mail : ray_ray446@hotmail.com

Facebook : Sudarat Muhamat

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล