ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
30181
นายกฤตินาถ    หนูหมาด
ม.6/5
   
2
30182
นายจีระศักดิ์    ทองด้วง
ม.6/5
   
3
30183
นายธนัตถ์    ชูช่วย
ม.6/5
   
4
28585
นายธรรศธร    ชูนวล
ม.6/5
   
5
28546
นายธีรนัย    เจริญศรี
ม.6/5
   
6
30184
นายปริญญา    สาดีน
ม.6/5
   
7
30185
นายปิตุพงศ์    แก้วเขียว
ม.6/5
   
8
27883
นางสาวกรกช    บัวพรม
ม.6/5
   
9
28382
นางสาวขนิษฐา    ขวัญเนียม
ม.6/5
   
10
28431
นางสาวชมพูนุช    เภาทอง
ม.6/5
   
11
28297
นางสาวชุวรี    ถวิลรมณ์
ม.6/5
   
12
29794
นางสาวณกัลยาณี    สุวรรณจินดา
ม.6/5
   
13
28259
นางสาวณัฐชยา    สารีปา
ม.6/5
   
14
28389
นางสาวธัญญาลักษณ์    สวยรูป
ม.6/5
   
15
28392
นางสาวนันทิชา    สังข์แก้ว
ม.6/5
   
16
28473
นางสาวนาฏกาญจน์    มะลิวรรณ์
ม.6/5
   
17
30191
นางสาวนิชปวีณ์    เกตุแก่น
ม.6/5
   
18
28475
นางสาวนิภาพร    บัวผัน
ม.6/5
   
19
30192
นางสาวนูริดา    เกลี้ยงแก้วหนู
ม.6/5
   
20
28255
นางสาวยามีร๊ะ    รอโชยล๊ะ
ม.6/5
   
21
30193
นางสาวรอยานา    ตะวัน
ม.6/5
   
22
30194
นางสาวโรสลีนา    พรหมคล้าย
ม.6/5
   
23
30195
นางสาวสตาร์    นุ่งอาหลี
ม.6/5
   
24
28263
นางสาวสินีย์นารถ    จันทเขตร
ม.6/5
   
25
28530
นางสาวสุกัญญา    เกษา
ม.6/5
   
26
28531
นางสาวสุไกย๊ะห์    กาญจนวาจา
ม.6/5
   
27
28265
นางสาวสุดารัตน์    ทวนทอง
ม.6/5
   
28
30196
นางสาวสุดารัตน์    มุหะหมัด
ม.6/5
   
29
28268
นางสาวสุปรีดา    สมัน
ม.6/5
   
30
30197
นางสาวโสรยา    บิลอะหลี
ม.6/5
   
31
30198
นางสาวอัสลีนา    ทิ้งปากถ้ำ
ม.6/5
   
32
30199
นางสาวอาวิลญา    แลหาด
ม.6/5
   
33
30236
นางสาวกันยนาถ    แก้วบุญส่ง
ม.6/5
   
34
31193
นายคมเดช   แสงฉาย
ม.6/5
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]