กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษษรายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

เสนอครูวีรศักดิ์ พันบุรี

จัดทำโดย นางสาวรุ่งนภา หมันยาหมีน เลขที่ 23 ชั้น ม.6/6

 

e-mai l: the-bookcan4@hotmail.com

facebook spugb Rungnapa Manyameen