ยินดีต้องรับสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกรายการค่

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชม เพลงที่รัก

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอ : ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย : นางสาวเจนจิรา ลิงาลาห์ เลขที่ 15 ชั้นม.6/6

facebook : https://www.facebook.com/janenyy.badgrill

E-mail : raya258@hotmail.com