ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว๊บไซร์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย นางสาวกนกพร มูลจันททร์ เลขที่ 10 ชั้น ม.6/6

E-mail / beem628@hotmail.com

facebook / Bimbeam LoveZeez