ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

IDline : g_gif

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

เพลงลมเปลี่ยนทิศ

ตารางสอน

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย นางสาวรัถกาณ หมื่นเมือง เลขที่ 22 ชั้นม.6/6

Facebook : https://www.facebook.com/kkindy.ggif