ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว๊บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2556

โรงเรียนสตุลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวอารีญา สืบหลี เลขที่29 ชั้น ม.6/6

e-mail / ya-meen_zeed@hotmail.com

facebook/ https://www.facebook.com/yazaii.indy