มน

ยินดีเข้าสู้เว็บไซต์

 

เมนูรายการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รัหส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว ทิพย์รัตน์ อุดำ เลขที่18 ชั้น ม.6/6

E-mail: jazaza_3010@hotmail.com

facebook : ร๊ากเทอร์ ตลอดกาล

 


behaviorn =sc