เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคดนดลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรางเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวัระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย นางสาวกมลวรรร สังข์ทอง เลขที่ 11 ชั้น ม.6/6

E-mailn : annlove089@hotmail.com

Facebook : น้องแอน