ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์

เมนประวัติส่วนตัว ตารางเรียน เพลงที่ชื่นชอบ
เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูลเสนอคุณครูวีระศุกดิ์ พัทบุรี
 จัดทำโดย นายอัครพนธ์ เพ็ชรรักษ์ เลขที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6