กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ. สตูล

เสนอคุณครู วีรศักดิ์ พันบุรี

จัดทำโดย นางสาววรรณา สุวรรณชาต เลที่25 ชั้น ม.6

E-mail : sai_sodafai@hotmail.com

facebook : wanna suwannachat