กลุ่มเลือกรายการต่างๆๆ

-ประวัติส่วนตัว

-ตารางเรียน

-เพลงที่เราชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ้งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตุลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

เสนอครูวีระศักดฺิื พัทบุรี

จัดทำโดย นาย ชานนท์ สันหงะ เลขที่ 1 ชั้น ม .6/6

chanon_852@hotmail.com

face book chanon sannga