เมนู

ระวัติฺส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวอารียา ทิ้งปากถ้ำ เลขที่ 30 ชั้น ม.6/6

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: Ariya_nn@hotmail.co.th

facebook:Yaa Ariya