ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
30200
นายชานน    สันหงะ
ม.6/6
   
2
28411
นายทินภัทร    แซ่อั้ง
ม.6/6
   
3
28495
นายธีรพงศ์    สุขสวัสดิ์
ม.6/6
   
4
30202
นายวสันต์    วิศวฤทธิ์
ม.6/6
   
5
30205
นายสามารถ    ล่าดี้
ม.6/6
   
6
28378
นายสิทธิศักดิ์    สังข์สวัสดิ์
ม.6/6
   
7
28288
นายอรุณ    สูเด็น
ม.6/6
   
8
28507
นายอัครพนธ์    เพ็ชรรักษ์
ม.6/6
   
9
30206
นายอับดลรออูฟ    เร็มหลี
ม.6/6
   
10
28302
นางสาวกนกพร    มูลจันทร์
ม.6/6
   
11
28426
นางสาวกมลวรรณ    สังข์ทอง
ม.6/6
   
12
28293
นางสาวคชาภรณ์    บุรีศรี
ม.6/6
   
13
28295
นางสาวจิราพร    สุขศรี
ม.6/6
   
14
28338
นางสาวจุรีรัตน์    เมืองปัญโญ
ม.6/6
   
15
28296
นางสาวเจนจิรา    ลิงาลาห์
ม.6/6
   
16
28299
นางสาวณาชิตา    ทิพยมณี
ม.6/6
   
17
30207
นางสาวตะวัน    ฉิมแก้ว
ม.6/6
   
18
28388
นางสาวทิพย์รัตน์    อุดำ
ม.6/6
   
19
28435
นางสาวนวพร    หนูเพ็ชร
ม.6/6
   
20
30208
นางสาวนัจญาวา    อาดำ
ม.6/6
   
21
28441
นางสาวภัทธิยา    ทุมมาลี
ม.6/6
   
22
28304
นางสาวรัถกาน    หมื่นเมือง
ม.6/6
   
23
28256
นางสาวรุ่งนภา    หมันยาหมีน
ม.6/6
   
24
28398
นางสาววชิราภรณ์    หอมขาว
ม.6/6
   
25
28777
นางสาววรรณา    สุวรรณชาติ
ม.6/6
   
26
28257
นางสาววราภรณ์    แดงโฉมงาม
ม.6/6
   
27
28305
นางสาวศิริวิภากรณ์    กาฬวงศ์
ม.6/6
   
28
28623
นางสาวอภิญญา    เสียมไหม
ม.6/6
   
29
28314
นางสาวอารีญา    สืบหลี
ม.6/6
   
30
30210
นางสาวอารียา    ทิ้งปากถ้ำ
ม.6/6
   
31
28270
นางสาวอาลิตา สาดีน
ม.6/6
   
32
30209
นางสาวอัสมา    ศรีน้อย
ม.6/6
   
33
28453
นายศธร แซ่ลิ่ม
ม.6/6
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]