ประวิติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเ ทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ-นามสกุล นายปุรเชษฐ์ เพชรกาฬ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 1 เลขประจำตัว 28235

E-Mail : famsejung@hotmail.com

Facebook : Sugass purachat

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล